Avís legal

Data: 1 de juny 2020

TERMES I CONDICIONS D’ÚS DE LA PÀGINA WEB botiga.lletnostra.cat  

1. TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB

De conformitat amb la legislació vigent aplicable (Llei 34/2002, d’11 de juny, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Reglament UE 2016/679, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com qualsevol altra normativa aplicable en qualsevol moment), informem als usuaris de la present pàgina web: botiga.lletnostra.cat (en endavant, la Pàgina) que la societat:

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., és la titular de la Pàgina.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., està domiciliada a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42974, foli 1, full número B-345815.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@lletnostra.cat.

Telèfon de contacte: 93 226 57 94

Els termes i condicions aquí descrits tenen per objecte regular l’accés i ús de la present Pàgina, així com la regulació i informació als usuaris dels serveis oferts a través de la mateixa per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

2.- USUARIS

L’accés i ús d’aquesta Pàgina atribueix la condició d’usuari.

Els usuaris, pel sol fet d’accedir a la present Pàgina accepten expressament i plenament el dit Avís Legal, Política de Privacitat i les Condicions Generals de Contractació. Si els esmentats termes i condicions fossin substituïts, total o parcialment, per altres, els nous termes i condicions s’entendran acceptats de forma idèntica a la que s’ha exposat.

Els usuaris utilitzen els continguts de la Pàgina sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Per a qualsevol dubte sobre els Termes i Condicions, l’usuari pot enviar un e-mail a: info@lletnostra.cat

3.- UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA 

La Pàgina proporciona als usuaris la possibilitat de comprar productes titularitat i propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. i/o de les seves societats vinculades que comercialitza LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. o les seves societats vinculades (en endavant, els Productes).

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a la compra dels Productes i/o a determinats continguts. En el dit registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Si bé LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. actua de bona fe, no es fa responsable de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests Continguts.

L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels Continguts que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. ofereix a través de la Pàgina i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra la joventut o la infància o contra els drets humans; (ii) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, els bons costums i/o a l’ordre o la seguretat pública; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o dels seus proveïdors o de terceres persones o manipular aquests sistemes o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar o manipular els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dret fonamental dels mateixos o realitzar qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a la Pàgina pels usuaris; (v) introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant qualsevol mitjà o suport, qualsevol comentari i/o contingut que infringeixi qualsevol dret de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. o de qualsevol tercer i en particular els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els Continguts oferts a través de la Pàgina de forma contrària als presents Termes i Condicions d’ús i Política de Privacitat i a les condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei i/o contingut; (vii) utilitzar els Continguts per a promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia expressa i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Els Productes i tots els Continguts de la Pàgina són propietat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. o, en el seu cas, de les seves societats vinculades o terceres entitats o individus, i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

Els usuaris es comprometen a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. 

Així mateix, els usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part dels Productes, contingut o disseny de la present Pàgina sense el previ consentiment exprés i per escrit de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.

Els comentaris, consultes, suggeriments, etc. facilitats pels usuaris a través dels Continguts, suposen la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L.de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió, reproducció d’aquell suggeriment o comentari a la Pàgina, Blog o qualsevol altre mitjà o suport que estimi oportú, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de qualsevol tipus a favor dels usuaris. 

5.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., com a responsable i titular de la Pàgina, informa als seus usuaris que compleix en tot moment amb les disposicions de les normatives i legislacions vigents aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en particular amb el Reglament UE 2016/679, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com amb qualsevol altra legislació vigent aplicable en qualsevol moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris.

En el moment de proporcionar les seves dades en qualsevol formulari, blog, Contingut de la Pàgina, els usuaris accepten la Política de Protecció de Dades o Política de Privacitat.

Comunicacions comercials

De conformitat amb la legislació aplicable, i més precisament amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment per tractar el seu correu electrònic amb finalitat comercial en cada moment.

Els usuaris podran revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de voluntat a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. a l’e-mail: info@lletnostra.cat.

6. RESPONSABILITATS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, per errades o omissions en els Continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta Pàgina i dels Continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta Pàgina. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats continguts i compra de Productes en línia. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells registres, comentaris o continguts efectuats i/o publicats per l’usuari en la Pàgina que a judici seu no siguin adequats i/o que no siguin aptes per a la seva publicació, i/o d’exigir a l’usuari la seva retirada immediata, així com denegar o retirar l’accés a aquesta Pàgina i/o als continguts que aquesta ofereix (compra, consulta, i/o qualsevol altre), a instància pròpia de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb la present Pàgina que hagi estat utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint l’estipulat en els presents Termes i Condicions, la Política de Privacitat i/o les Condicions Generals de Contractació.

Tanmateix, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Pàgina i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.

L’usuari de la Pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. i/o qualsevol altre usuari o tercer per incompliment dels presents Termes i Condicions, de la Política de Privacitat i/o de les Condicions Generals de Contractació.

7.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIONS

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar els presents Termes i Condicions, així com la Política de Privacitat i les Condicions Generals de Contractació per adaptar-les a les novetats legislatives, o per decisions corporatives estratègiques. Tanmateix, es recomana a l’usuari accedir a les mateixes cada vegada que pretengui fer ús dels Continguts de la Pàgina.

8.- ENLLAÇOS 

En cap cas LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o hipervincle pertanyents a un lloc web aliè a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o d’altres llocs d’Internet.

 9.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

La relació entre LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Catalunya).

10.- POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Veure la Política de Privacitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.

11. COOKIES

Veure la Política de Cookies de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.