Política de privacitat

Data: 1 de juny de 2020

RESPONSABLE: LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES?

El titular de la pàgina web: botiga.lletnostra.cat (en endavant, la Pàgina) i responsable del tractament és la societat LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., domiciliada a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42974, foli 1, full número B-345815.

Dades de Contacte:

E-mail: info@lletnostra.cat.

Telèfon: + (34) 93 226 57 94

Per a qualsevol gestió o sol·licitud respecte de la present política de privacitat, els Usuaris podran adreçar-se al correu electrònic info@lletnostra.cat amb la referència “Protecció de Dades”.

FINALITAT: REGISTRE EN LA PÀGINA, GESTIÓ I LLIURAMENT DE LES SEVES COMANDES, GESTIÓ DE LES SEVES CONSULTES

CATEGORIES DE DADES TRACTADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Quina categoria de dades tractem?

Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, DNI, etc.

Dades de circumstàncies personals: data de naixement.

INFORMACIÓ RECOLLIDA

En el moment de registrar-se: els usuaris proporcionen informació personal que inclou, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, el seu nom, cognoms, adreces postals, DNI, e-mail(s).

En el moment de comprar (en línia): els usuaris proporcionen informació personal que inclou, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, el seu nom, cognoms, adreces postals, DNI, e-mail.

AMB QUINA FINALITAT I DURANT QUANT DE TEMPS TRACTAREM LES SEVES DADES PERSONALS?  

ÚS DE LA SEVA INFORMACIÓ, FINALITAT, CONSERVACIÓ

Ús, finalitat

De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L, amb CIF B64398373, domicili social a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, telèfon 93 226 57 94, e-mail de contacte: info@lletnostra.cat com a responsable del tractament, informa als usuaris que voluntàriament utilitzen aquests Continguts, del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

La utilització de qualsevol dels Continguts de la present Pàgina suposa l’acceptació expressa i plena de la present Política de Privacitat i del tractament de les seves dades.

La finalitat del tractament de les dades dels usuaris pot consistir en:

 1. La gestió del registre dels usuaris en la Pàgina. Per poder utilitzar el servei de compra en línia, l’Usuari s’ha de registrar prèviament en la Pàgina i proporcionar les dades identificatives sol·licitades, com ara el seu nom, cognoms, adreces postals, DNI, e-mail(s), de manera que Llet Nostra Alimentària, S.L entén que són dades imprescindibles sense les quals no es podrà donar curs a la petició del servei que l’Usuari sol·licita.
 2. La gestió de les comandes i compres (en línia). Per realitzar la seva comanda i compra (en línia i/o telefònicament), l’usuari ha de proporcionar determinades dades identificatives, com ara, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, el seu nom i cognoms, adreces postals. La informació personal sol·licitada en cada moment és indispensable per a la gestió de la seva comanda i lliurament dels productes en l’adreça (adreça postal) proporcionada a aquests efectes, de manera que Llet Nostra Alimentària, S.L entén que són dades imprescindibles sense les quals no es podrà realitzar la compra.

Conservació de la informació

 1. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona en el moment de registrar-se en la Pàgina, mentre l’Usuari no sol·liciti la cancel·lació de les seves dades de registre.
 2. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona en el moment de realitzar la seva compra es conservaran durant la gestió de la seva comanda, i s’eliminaran un cop s’hagi lliurat correctament la seva comanda.
DESTINATARIS: PROVEÏDORS DE SERVEIS, EMPRESES VINCULADES, ETC.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Llet Nostra Alimentària, S.L pot contractar els serveis de tercers i/o d’empreses vinculades per realitzar determinats serveis, com ara la gestió, manteniment i allotjament de la Pàgina; la distribució, facturació i lliurament dels Productes. 

Així mateix, la distribució dels Productes LLET NOSTRA la farà la seva unitat de distribució, la societat SDA CATALUNYA DISTRIBUIDORA ALIMENTÀRIA S.L, societat domiciliada a Barcelona, C/Fusters, 11-12, 08508, Les Masies de Voltrega, disposa del C.I.F. B64861495 (en endavant, SDA CATALUNYA), que realitzarà la distribució i facturació dels Productes LLET NOSTRA. 

Per tant LLET NOSTRA cedirà a SDA CATALUNYA les corresponents dades per assegurar aquests serveis, i els titulars de les dades, a l’acceptar la present política, i condicions generals de compra consenten aquesta cessió per a aquests fins.

Només es lliura a aquestes companyies la informació personal necessària per oferir el servei, i se’ls exigeix preservar la confidencialitat de la informació, l’ús de la qual està prohibit per a altres fins diferents als que aquí s’esmenten. 

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. pot revelar informació personal a les següents circumstàncies si la informació: i) fos pública en el moment de la seva divulgació; ii) hagués esdevingut pública després de la seva divulgació sense incompliment per part de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L de les seves obligacions legals; iii) estigués en poder de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L abans de ser divulgada, segons consti en els arxius escrits de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L i no estigués sotmesa a cap acord previ de confidencialitat amb l’usuari: o iv) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L l’hagués adquirit conforme a dret d’un tercer que estigués legalment en possessió de la mateixa i no estigués obligat enfront l’usuari a mantenir la seva confidencialitat; o v) hagués estat obtinguda independentment per empleats o agents de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L que haguessin tingut accés a la informació confidencial; o vi) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L estigui obligada a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o emesa per una autoritat administrativa o qualsevol normativa aplicable; o vii) si actuant de bona fe, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L creu que és necessari per defensar els seus drets; o viii) per respondre a demandes o reclamacions de tercers.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT: CONSENTIMENT, EXECUCIÓ D’UN CONTRACTE

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris es desglossa a continuació, i resideix en qualsevol cas en el propi consentiment de l’interessat i/o en la relació comercial que el vincula a Llet Nostra Alimentària, S.L. 

Els usuaris accedeixen i/o subscriuen sempre voluntàriament els serveis oferts en la Pàgina, i proporcionen les seves dades a Llet Nostra Alimentària, S.L de la mateixa manera, tant en el moment de registrar-se en la Pàgina com en el moment de realitzar la seva compra, o en realitzar qualsevol consulta. 

En el cas que no es facilitin les dades mínimes sol·licitades en el moment de registrar-se en la Pàgina i en el moment d’efectuar la seva compra, no podran accedir als continguts de la mateixa ni adquirir els productes sol·licitats. 

DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ I PORTABILITAT DE DADES

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS? 

DRETS DELS USUARIS

En virtut de la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, de conformitat amb el procediment detallat més endavant:

Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.

Rectificació o supressió: petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes proporcionades o supressió de les mateixes si així ho sol·licita el titular de les mateixes o el seu representant o tutor legal.

Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.

Limitació del seu tractament, en el cas que sigui procedent: els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Oposició, en el cas que sigui procedent: petició d’oposició al tractament de les dades personals de les quals els usuaris en són titulars.

Portabilitat de dades: els usuaris, de conformitat amb la legislació vigent, tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletter per mitjans electrònics, així com a qualsevol altre tractament objecte de les presents, en qualsevol moment, i això comportarà la seva baixa d’aquests serveis.

Procediment per exercir qualsevol dels drets abans esmentats: per exercir els seus drets, els usuaris titulars de les dades de caràcter personal hauran de:

 1. Enviar un escrit a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.: a l’adreça de correu postal Carrer València, 3.B, 08015 Barcelona o bé, a l’adreça de correu electrònic: info@lletnostra.cat
 2. Aquest escrit haurà:
  1. D’incloure la referència “Protecció de Dades, Pàgina botiga.lletnostra.cat”.
  2. Indicar l’objecte de la seva sol·licitud.
  3. D’anar acompanyat d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat.
 1. LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., de conformitat amb el Reglament UE 2016/679, li respondrà dins els terminis legals establerts pel dit Reglament.