Condicions Generals de Compra

Data: 1 de juny de 2020

Tot seguit s’estableixen les condicions generals de contractació que han de regir la compra en línia de determinats productes, titularitat i propietat de la societat LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. i/o de les seves societats vinculades (en endavant, els Productes), per part dels usuaris (en endavant, els Usuaris) de la present pàgina web: https://botiga.lletnostra.cat (en endavant, la Pàgina).

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., informa als Usuaris que, a la seva total discreció i en qualsevol moment, es reserva el dret d’ampliar els dits Productes o de reduir-los, en funció de les necessitats i aprovisionament o per qualsevol altra causa.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., podrà actualitzar, en qualsevol moment, les presents condicions generals de contractació. Les presents condicions generals, així com l’avís legal i la política de privacitat de la Pàgina, seran sempre les que estiguin vigents i publicades en el moment de realitzar cada comanda, per la qual cosa es recomana als Usuaris esbrinar sempre la data de les mateixes per saber si han patit qualsevol tipus de modificació des de la seva compra anterior.

L’Usuari declara expressament haver llegit i entès les condicions generals de contractació, així com l’avís legal i la política de privacitat, en el moment de realitzar la seva comanda, i les accepta sense reserves.

1. Identitat del responsable: 

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., domiciliada a Barcelona, C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 46010, foli 74, full número Full B-345815 (en endavant, LLET NOSTRA)

Dades de contacte:  E-mail:  info@lletnostra.cat  Telèfon: + (34) 93 226 57 94

2. Àmbit territorial i destinataris dels Productes:   

L’esmentada Pàgina serà d’aplicació a les persones majors d’edat i residents a Catalunya

En el moment del llançament d’aquesta Pàgina, el servei estarà disponible en les ciutats disponibles de Catalunya.

LLET NOSTRA valorarà, durant les setmanes següents al seu llançament, incloure altres ciutats de Catalunya.

Si en el moment de realitzar la seva comanda i en incloure el seu codi postal la Pàgina no li deixa seguir amb la seva compra, vol dir que la seva població encara no forma part dels destinataris, però l’animem, en qualsevol cas, a demanar la seva inclusió a través del correu administracio@lletnostra.cat.    

3. Característiques dels Usuaris:   

Les compres dels Productes oferts en la Pàgina s’apliquen únicament i exclusiva a persones majors de 18 anys i residents a Catalunya, tenint en compte les possibles limitacions que s’indiquen en el punt 2. Àmbit territorial i destinataris dels Productes, anterior.  

4. Característiques principals dels Productes:

Els Productes que LLET NOSTRA posa a disposició dels Usuaris per a la seva compra a través de la Pàgina, són determinats productes alimentaris i principalment làctics que LLET NOSTRA comercialitza habitualment.   

Tot i que LLET NOSTRA s’esforça a proporcionar als Usuaris la millor informació sobre els Productes que aquests poden adquirir, les fotografies dels mateixos tenen un caràcter merament il·lustratiu i LLET NOSTRA no és responsable de les lleugeres diferències que aquestes il·lustracions poden contenir respecte del Producte adquirit. 

 5. Mecanisme per realitzar la seva comanda i compra en línia:

Per efectuar la seva compra, els Usuaris de la Pàgina han de seguir les passes següents:

 1. Registrar-se a https://botiga.lletnostra.cat
 2. Seleccionar el o els Productes que desitgen adquirir, amb un mínim de vint-i-cinc (25) euros, el preu dels quals s’expressa en euros (€).
 3. Anar al carret per validar comanda i zona de lliurament disponible.
 4. Clicar la casella “REALITZAR LA COMANDA”.
 5. Un cop confirmada la seva comanda, Llet Nostra li enviarà un correu electrònic des d’administracio@lletnostra.cat, confirmant la data d’entrega.
 6. Els pagaments s’efectuaran mitjançant TPV virtual en el moment de realitzar la compra.
 7. L’Usuari rebrà un justificant de la seva comanda per correu electrònic.
 8. Abans de confirmar la seva comanda podrà decidir si vol rebre o no factura de la mateixa. Aquesta factura li serà enviada des de l’adreça electrònica d’administracio@lletnostra.cat al correu que ens hagi indicat en el moment de la confirmació de comanda, 24-48hores després de l’entrega de la mateixa.

En cas d’impossibilitat d’efectuar qualsevol lliurament per causa d’error o inexactitud d’alguna de les dades facilitades pels Usuaris, o qualsevol altra causa no imputable a LLET NOSTRA, l’Usuari assumirà el pagament de la comanda i no podrà sol·licitar a LLET NOSTRA el seu reemborsament. 

6. Condicions relatives a l’enviament i el lliurament:

Els enviaments es realitzaran únicament i exclusiva en l’Àmbit territorial i destinataris indicats en el punt 2 de les presents condicions, i tenint en compte les limitacions que s’indiquen en el punt esmentat.

El termini de lliurament serà d‘entre 24 hores i 72 hores des de la confirmació de la seva comanda, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores (excepte dies festius).

El lliurament dels Productes es farà en el domicili de lliurament indicat per l’Usuari. Els Productes es consideraran lliurats en el moment del seu lliurament a qualsevol persona en l’adreça assenyalada per l’Usuari. 

Pertoca al receptor la verificació de l’estat dels Productes en el moment de la seva recepció. Així mateix, el receptor que constati la manca o el mal estat d’algun dels productes haurà de contactar al més aviat possible amb el servei d’atenció al client de LLET NOSTRA al següent e-mail: administracio@lletnostra.cat o al següent telèfon d’atenció al client: 93 226 57 94.

Així mateix, LLET NOSTRA no es responsabilitzarà pel no lliurament en els casos següents:

 • Si les dades proporcionades pels Usuaris són inexactes o falses, o 
 • per qualsevol causa aliena a LLET NOSTRA derivada de casos fortuïts o de força major.

7. Preu total dels Productes:

Tots els preus dels Productes inclosos en la Pàgina són preus finals, expressats en Euros (€), impostos inclosos (IVA i /o qualsevol altre).

El preu de cada Producte serà el que figuri en la descripció del Producte, en la data de realització de la comanda.

La comanda mínima per a la compra en línia a través de la Pàgina serà de VINT-I-CINC EUROS (25€), per la qual cosa no es podran realitzar comandes inferiors a l’esmentada quantitat.

8. Despeses addicionals:

La compra dels Productes no suposa cap despesa per l’enviament i lliurament dels Productes, ni cap altra despesa addicional.

9. Forma i modalitat de pagament:

Els pagaments es realitzaran mitjançant TPV virtual. S’acceptaran les targetes de crèdit i dèbit següents: VISA i MASTERCARD.

LLET NOSTRA, les seves societats vinculades i/o participades no assumeixen ni assumiran cap responsabilitat en el cas que l’entitat financera corresponent rebutgi el pagament, sigui quin sigui el motiu.   

La comanda validada per l’Usuari no es considerarà efectiva fins que haguem rebut el pagament. 

 10. Justificant del pagament o factura:

En el moment de la compra, l’Usuari podrà sol·licitar si vol rebre factura o no.  

La distribució dels Productes LLET NOSTRA la farà la seva unitat de distribució, la societat SDA CATALUNYA DISTRIBUIDORA ALIMENTÀRIA S.L, societat domiciliada a Barcelona, C/Fusters, 11-12, 08508, Les Masies de Voltrega, disposa del C.I.F. B64861495 (en endavant, SDA CATALUNYA), que realitzarà la distribució i facturació dels Productes LLET NOSTRA. 

Així mateix, la facturació la realitzarà SDA CATALUNYA.

L’Usuari rebrà un justificant de compra en paper juntament amb el lliurament dels Productes, així com la seva factura si l’ha sol·licitat en el procés de compra.

Igualment, L’Usuari rebrà de LLET NOSTRA  un justificant de la seva comanda per correu electrònic.

11. Comanda sospitosa o fraudulenta:

LLET NOSTRA es reserva el dret, en qualsevol moment, de cancel·lar aquelles comandes sospitoses o demanar informació addicional en el cas de tenir qualsevol dubte sobre la veracitat i/o autenticitat de les dades proporcionades o si la comanda aparenta ser sospitosa o anormal.

 12. Drets de propietat:

Els Usuaris es comprometen i garanteixen davant LLET NOSTRA que no utilitzaran, difondran, distribuiran, publicaran, exportaran, explotaran, reproduiran ni copiaran tot o part del contingut o del disseny de la present Pàgina.  Els dissenys dels Productes, envasos i embalatges són i seran de titularitat exclusiva de LLET NOSTRA, així com els dissenys i continguts de la Pàgina. LLET NOSTRA ostenta tots els drets de propietat industrial relatius als mateixos. Per tant, els Usuaris no podran utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part dels Productes, del seu disseny, i/o de qualsevol contingut o disseny de la Pàgina (incloent-hi marca gràfica, denominativa, llegenda, frases, etc.). 

Així mateix, LLET NOSTRA es reserva el dret de cancel·lar el registre de qualsevol dels seus Usuaris que infringeixin qualsevol d’aquests drets, i LLET NOSTRA es reserva també el dret de reclamar contra ells pels danys i perjudicis ocasionats, sense perjudici de poder exercir qualsevol acció legal que li correspongui per a la consecució d’aquests fins.  

  13. Política de Privacitat:

Veure Política de privacitat.  

 14. Dret de Desistiment: 

LLET NOSTRA informa als Usuaris que no podran exercir el dret de desistiment en els casos següents, a més de qualsevol altre recollit en la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries:

 1. Béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o que estiguin clarament personalitzats;
 2. Béns que caduquin o es deteriorin ràpidament;
 3. Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament;
 4. Béns que, un cop lliurats i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

Així mateix, LLET NOSTRA no acceptarà cap devolució de productes descrits en aquestes excepcions, i només acceptarà les devolucions si, en el moment del lliurament, el receptor manifesta que el Producte no es correspon amb el Producte sol·licitat per l’Usuari en el moment de fer la seva compra en línia, i a aquests efectes l’Usuari s’ha de posar immediatament en contacte amb el servei d’atenció al client de LLET NOSTRA mitjançant el següent e-mail:  administracio@lletnostra.cat  o el següent telèfon d’atenció al client: 93 226 57 94.

15. Consultes, queixes, sol·licituds d’informació: 

Per a la resolució de qualsevol dubte, queixa o sol·licitar informació sobre un Producte, l’Usuari pot enviar un e-mail a: administracio@lletnostra.cat o pot trucar al següent telèfon d’atenció al client: 93 226 57 94.

16. Consulta de les presents condicions: 

Aquestes condicions es troben disponibles en qualsevol moment a través de la Pàgina.

17. Llengua:

La llengua de formalització de les presents condicions és el Català. 

18.  Legislació i jurisdicció aplicables: 

La legislació aplicable serà la legislació espanyola. Per al coneixement de qualsevol litigi que es pugui plantejar pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents condicions, tant LLET NOSTRA com els Usuaris se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Barcelona (Catalunya), amb renúncia expressa a qualsevol altre dret que els correspongui o fur si el tinguessin.El fet de comprar els Productes en línia significa que l’Usuari ha llegit, ha entès i accepta tots els termes i condicions de les presents condicions generals.